Hoà giải và không hận thù với”gooks”đã từng hành hạ đánh đập mình “giặc lái McCain”đã được tưởng nhớ từ nhiều phía,sau khi đã ra đi về cõi !/McCain’s mutiny against war bitterness

McCain’s mutiny against war bitterness Of all his admirable traits, it was the former POW’s forgiveness toward Vietnam that helped reconcile the US to its former adversary. Reuters In Hanoi […]

Read Article →