Ảnh hưởng của Do Thái(Israel) trên những chính sách của(đế quốc giẫy chết)Mỹ-Shlomo Ben-Ami/Nguyễn Quỳnh Chi(NCQT) chuyển ngữ

Tài liệu Sự thật về ảnh hưởng của Israel tại Mỹ  The Observer  Shlomo Ben-Ami, “AIPAC in Decline”, Project Syndicate, 9/10/2015.   Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi Nghiên Cứu Quốc Tế Hiệu đính: Lê Hồng […]

Read Article →

Quan kách mệnh vớ sản Nguyễn Chí Dũng,cha đẻ dự thảo luật cho Tàu thuê đất 99 năm khẳng định :không lo mất đất,đó là chính “vượt trội”(lại chơi chữ hay sáng tác chữ mới như thu phí và thu giá !)

   “Cha đẻ” dự thảo “cho Trung Quốc thuê đất 99 năm” Nguyễn Chí Dũng: Không phải lo mâ’t đất, đó là chính sách vượt trội!   Mai Lê – […]

Read Article →