Ảnh hưởng của Do Thái(Israel) trên những chính sách của(đế quốc giẫy chết)Mỹ-Shlomo Ben-Ami/Nguyễn Quỳnh Chi(NCQT) chuyển ngữ

Tài liệu Sự thật về ảnh hưởng của Israel tại Mỹ  The Observer  Shlomo Ben-Ami, “AIPAC in Decline”, Project Syndicate, 9/10/2015.   Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi Nghiên Cứu Quốc Tế Hiệu đính: Lê Hồng […]

Read Article →