Thử xem lại lịch sử liên hệ Pháp Việt và và những cơ hội chính trị bị bỏ lở,đôi điều suy nghĩ/ Vietnam et France histoire connectée mais rendez-vous politique manqué.Jalons pour réfléchir-Guillemot Francois(CNRS)

TÀI LIỆU LỊCH SỬ “XƯA RỒI DIỄM “!!! VIÊT-NAM ET FRANCE, HISTOIRE CONNECTÉE MAIS RENDEZ-VOUS POLITIQUE MANQUÉ – JALONS POUR RÉFLÉCHIR Quelques jalons pour réfléchir Guillemot François,(sử gia) CNRS, IAO, […]

Read Article →