Trái ngược với đề xuất cải tiếng Tiếng Việt của (ráo sư)Buồi Hiền một người Tây Tạng bảo vệ ngôn ngữ của dân tộc mình bị Tàu đô hộ bắt và đưa ra toà xét xử !

Tàu: Một người Tây Tạng phải ra tòa vì bảo vệ tiếng Tây Tạng RFI Ông Trát Tây Văn Sắc@freetibet.org Hôm  04/01/2018, tòa trung thẩm thành phố Ngọc Thụ (Yushu), […]

Read Article →