Ở xứ(đế quốc giẫy chết)Mỹ không phải Tờ Tờ muốn mần gì thì mần :Đại Xì Trum rút khỏi hiệp ước bảo vệ khí hậu Paris nhưng đại diện dân không đồng tình”

Dân không đồng tình với Tổng Thống về quyết định rút khỏi Hiệp Ước Bảo Vệ Khí Hậu Paris Former New York Mayor Michael Bloomberg, left, speaks with Fiji prime […]

Read Article →