Sau 2 lần thất bại tại QH Mỹ(không đủ túc số)Đại Xì Trum lại cố bỏ luật bảo hiểm sức khoẻ của Ô Bá Mà một mình bằng sắc lệnh hành pháp(Executive Order)

Chuyện nội bộ của(đế quốc giẫy chết)Mỹ :Luật bảo hiểm sức khoẻ cho dân Donald Trump’s Terrible Executive Order on Health Care By Amy Davidson Sorkin 11:11 A.M. The false […]

Read Article →