Chuyện dài “Hồ sơ Panama”

Hồ sơ Panama bắt đầu tạo sóng tại các nước Đông Nam Á Hàn Giang (Một thế giới)     http://www.facebook.com/plugins/like.php?app_id=150439901816779&channel=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D42%23cb%3Df395cb07daf72fc%26domain%3Dsoha.vn%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fsoha.vn%252Ffe8be8e77da01%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&height=24&href=http%3A%2F%2Fsoha.vn%2Fnews-20160411100302713.htm&layout=button_count&locale=vi_VN&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=200 Nazifuddin Najib và cha là Thủ tướng Malaysia Najib […]

Read Article →