Những ông bà nắm vận mệnh đất nước,dân tộc với 90 triệu người hôm nay !!!

docbao1

logo

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII

28/01/2016 08:00 GMT+7

TTO – Tại phiên bế mạc sáng 28-1, Đại hội XII đã công bố kết quả bầu 19 thành viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII ra mắt đại hội – Ảnh: TTXVN

Phiên bế mạc Đại hội XII của Đảng bắt đầu lúc 8g sáng 28-1. Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

19 thành viên Bộ Chính trị

Theo kết quả do ông Đinh Thế Huynh trình bày, Hội nghị lần thứ nhất đã bầu ra Bộ chính trị gồm 19 thành viên, gồm:

1. Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư

2.  Trần Đại Quang – Đại tướng, Bộ trưởng Công an

3. Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó chủ tịch Quốc hội

4. Ngô Xuân Lịch – Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

5. Tô Lâm – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

6. Nguyễn Xuân Phúc – Phó thủ tướng Chính phủ

7. Nguyễn Thiện Nhân – Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

8. Đinh Thế Huynh – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

9. Phạm Minh Chính – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

10. Tòng Thị Phóng – Phó chủ tịch Quốc hội

11. Vương Đình Huệ – Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12. Trần Quốc Vượng – Chánh văn phòng Trung ương Đảng

13. Phạm Bình Minh – Phó thủ tướng Chính phủ

14. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

15. Trương Hòa Bình – Chánh án TAND Tối cao

16. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

17. Võ Văn Thưởng – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TP HCM

18. Đinh La Thăng – Bộ trưởng Giao thông vận tải

19. Hoàng Trung Hải – Phó thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết: Chân dung 19 ủy viên Bộ Chính trị

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII
Chân dung 19 ủy viên Bộ Chính trị

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 3 người vào Ban Bí thư gồm:

1. Lương Cường

2. Nguyễn Văn Nên

3. Nguyễn Hòa Bình

21 thành viên Ủy ban Kiểm tra

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII gồm 21 người:

1. Trần Quốc Vượng

2. Mai Trực

3. Nguyễn Đức Hải

4. Sa Như Hòa

5. Bùi Thị Minh Hoài

6. Nguyễn Thanh Sơn

7. Nguyễn Văn Nhân

8. Tô Quang Thu

9.Trần Cẩm Tú

10. Nguyễn Công Học

11.Võ Minh Khương

12. Nguyễn Văn Doanh

13. Nguyễn Thị Bích Ngà

14. Hà Quốc Trị

15. Cao Văn Thống

16. Vũ Khắc Hùng

17.Nghiêm Phú Cường

18. Nguyễn Thế Toàn

19. Nguyễn Quốc Hiệp

20. Huỳnh Thị Xuân Lam

21. Trần Tiến Hưng

Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII
Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ra mắt – Ảnh: Viễn Sự

Sau phần công bố kết quả bầu cử, chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ra mắt.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng.

Tổng bí thư nói Ban Chấp hành Trung ương khóa XII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư khẳng định: Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội – Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Theo Tổng bí thư, sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và nhân dân giao phó.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên định, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân – những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đại hội trao cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng, nhân dân và đất nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định.

Tổng Bí thư bày tỏ trân trọng, nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và những đóng góp quý báu của các cấp ủy, tổ chức đảng, của toàn thể cán bộ, đảng viên, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các vị lão thành cách mạng, các nhân sĩ, trí thức, cùng đông đảo nhân dân và chiến sĩ trên cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài vào dự thảo các văn kiện Đại hội, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

NHÓM PV

Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12

MỜI ĐỘC GIẢ CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT VỀ CÁC ỦY VIÊN TƯ KHÓA 12:

đại hội đảng 12, Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12

I. Ủy viên Trung ương chính thức

1    NGUYỄN HOÀNG ANH – Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng

2    CHU NGỌC ANH – Thứ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ

3    NGUYỄN THÚY ANH – Phó Chủ nhiệm Các vấn đề xã hội của QH

4    TRẦN TUẤN ANH – Thứ trưởng Bộ Công thương

5    NGUYỄN XUÂN ANH – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

6    HÀ BAN – Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ

7    NGUYỄN HÒA BÌNH – Viện trưởng VKSNDTC

8    TRƯƠNG HÒA BÌNH – Chánh án TANDTC

9    DƯƠNG THANH BÌNH – Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

10    NGUYỄN THANH BÌNH – Phó Trưởng Ban Tổ chức TƯ

11    PHAN THANH BÌNH – Giám đốc Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

12    NGUYỄN VĂN BÌNH – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

13    TẤT THÀNH CANG – Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

14    BÙI MINH CHÂU – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

15    LÊ CHIÊM – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

16    HÀ NGỌC CHIẾN – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH

17    NGUYỄN NHÂN CHIẾN – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

18    ĐỖ VĂN CHIẾN – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

19    TRỊNH VĂN CHIẾN – Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá

20    HOÀNG XUÂN CHIẾN – Thiếu tướng Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

21    PHẠM MINH CHÍNH – Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ

22    MAI VĂN CHÍNH – Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ

23    NGUYỄN ĐỨC CHUNG – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

24    LÊ VIẾT CHỮ – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi

25    NGUYỄN TÂN CƯƠNG – Thiếu tướng – Tư lệnh Quân khu 4

26    LƯƠNG CƯỜNG – Thượng tướng – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

27    NGUYỄN PHÚ CƯỜNG – Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

28    TRẦN QUỐC CƯỜNG – Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk

29    BÙI VĂN CƯỜNG – Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp TƯ

30    PHAN VIỆT CƯỜNG – Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam

31    NGUYỄN XUÂN CƯỜNG – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

32    NGUYỄN VĂN DANH – Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang

33    NGUYỄN HỒNG DIÊN – Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

34    LÊ DIỄN – Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông

35    NGUYỄN VĂN DU – Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

36    ĐÀO NGỌC DUNG – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ

37    NGUYỄN CHÍ DŨNG – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư

38    TRỊNH ĐÌNH DŨNG – Bộ trưởng Xây dựng

39    ĐINH TIẾN DŨNG – Bộ trưởng Tài chính

40    MAI TIẾN DŨNG – Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam

41    TRẦN TRÍ DŨNG – Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

42    VÕ VĂN DŨNG – Phó trưởng Ban Nội chính TƯ

43    PHAN XUÂN DŨNG – Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của QH

44    LÊ XUÂN DUY – Thiếu tướng – Phó Tư lệnh Quân khu 2

45    NGUYỄN QUANG DƯƠNG – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp TƯ

46    VŨ ĐỨC ĐAM – Phó Thủ tướng Chính phủ

47    HUỲNH THÀNH ĐẠT – Phó GĐ thường trực Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh

48    NGUYỄN KHẮC ĐỊNH – Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

49    TRẦN ĐƠN – Trung tướng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

50    PHAN VĂN GIANG – Trung tướng – Tư lệnh Quân khu 1

51    NGUYỄN VĂN GIÀU – Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

52    PHẠM HỒNG HÀ – Thứ trưởng Bộ Xây dựng

53    TRẦN HỒNG HÀ – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

54    NGUYỄN THỊ THU HÀ – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

55    NGUYỄN ĐỨC HẢI – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

56    NGUYỄN THANH HẢI – Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của QH

57    HOÀNG TRUNG HẢI – Phó Thủ tướng Chính phủ

58    BÙI VĂN HẢI – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

59    NGÔ THỊ THANH HẰNG – Phó bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội

60    NGUYỄN MẠNH HIỂN – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

61    PHÙNG QUỐC HIỂN – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH

62    BÙI THỊ MINH HOÀI – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

63    LÊ MINH HOAN – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Đồng Tháp

64    VƯƠNG ĐÌNH HUỆ – Trưởng Ban Kinh tế TƯ

65    NGUYỄN MẠNH HÙNG- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận

66    NGUYỄN MẠNH HÙNG – Tổng Giám đốc Viettel

67    LỮ VĂN HÙNG – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

68    NGUYỄN VĂN HÙNG – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

69    NGUYỄN VĂN HÙNG – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum

70    ĐINH THẾ HUYNH – Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

71    LÊ MINH HƯNG – Phó Chánh Văn phòng TƯ Đảng

72    THUẬN HỮU – Tổng biên tập báo Nhân dân

73    LÊ MINH KHÁI – Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

74    NGUYỄN ĐÌNH KHANG – Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

75    TRẦN VIỆT KHOA – Phó giám đốc Học viện Quốc phòng

76    ĐIỂU KRÉ – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông

77    NGUYỄN THẾ KỶ – Phó Ban Tuyên giáo TƯ

78    HOÀNG THỊ THÚY LAN – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

79    TÔ LÂM – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

80    CHẨU VĂN LÂM – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang

81    HẦU A LỀNH – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

82    NGÔ XUÂN LỊCH – Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN

83    NGUYỄN HỒNG LĨNH – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

84    LÊ THÀNH LONG – Thứ trưởng Bộ Tư pháp

85    NGUYỄN ĐỨC LỢI – Tổng Giám đốc TTXVN

86    NGUYỄN VĂN LỢI – Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước

87    VÕ MINH LƯƠNG – Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 7

88    UÔNG CHU LƯU – Phó Chủ tịch Quốc hội

89    LÊ TRƯỜNG LƯU – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế

90    TRƯƠNG THỊ MAI – Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH

91    PHAN VĂN MÃI – Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

92    TRẦN THANH MẪN – Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN

93    PHẠM BÌNH MINH – Phó Thủ tướng Chính phủ

94    TRẦN BÌNH MINH – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình VN

95    CHÂU VĂN MINH – Chủ tịch Viện Hàn lâm và khoa học VN

96    LẠI XUÂN MÔN – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam

97    GIÀNG PÁO MỶ – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

98    PHẠM HOÀI NAM – Chuẩn đô đốc – Tư lệnh Quân chủng Hải quân

99    NGUYỄN PHƯƠNG NAM – Trung tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN

100    BÙI VĂN NAM – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

101    TRẦN VĂN NAM – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương

102    NGUYỄN VĂN NÊN – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

103    LÊ THỊ NGA – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

104    NGUYỄN THỊ KIM NGÂN – Phó Chủ tịch Quốc hội

105    NGUYỄN THANH NGHỊ – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

106    TRƯƠNG QUANG NGHĨA – Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ

107    NGUYỄN TRỌNG NGHĨA – Trung tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN

108    PHÙNG XUÂN NHẠ – Giám đốc ĐHQG Hà Nội

109    NGUYỄN THIỆN NHÂN – Chủ tịch UBTƯ MTTQ VN

110    CAO ĐỨC PHÁT – Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

111    ĐOÀN HỒNG PHONG – Bí thư Tỉnh ủy Nam Định

112    NGUYỄN THÀNH PHONG – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM

113    TÒNG THỊ PHÓNG – Phó Chủ tịch QH

114    HỒ ĐỨC PHỚC – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An

115    NGUYỄN HẠNH PHÚC – Chủ nhiệm Văn phòng QH

116    NGUYỄN XUÂN PHÚC – Phó Thủ tướng Chính phủ

117    VÕ VĂN PHUÔNG – Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

118    TRẦN QUANG PHƯƠNG – Trung tướng, Chính uỷ Quân khu 5

119    TRẦN ĐẠI QUANG – Đại tướng, Bộ trưởng Công an

120    HOÀNG ĐĂNG QUANG – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

121    LÊ HỒNG QUANG – Phó bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang

122    TRẦN LƯU QUANG – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

123    LÊ THANH QUANG – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hoà

124    HOÀNG BÌNH QUÂN – Trưởng Ban Đối ngoại TƯ

125    PHẠM VĂN RẠNH – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long an

126    TRẦN VĂN RÓN – Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

127    VŨ HẢI SẢN – Thiếu tướng – Tư lệnh Quân khu 3

128    PHAN VĂN SÁU – Phó trưởng Ban Kinh tế TƯ

129    LÊ ĐÌNH SƠN – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

130    BÙI THANH SƠN – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

131    NGUYỄN THANH SƠN – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

132    TRẦN VĂN SƠN – Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

133    THÀO XUÂN SÙNG – Phó trưởng Ban Dân vận TƯ

134    ĐỖ TIẾN SỸ – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

135    LÊ VĨNH TÂN – Thứ trưởng Bộ Nội vụ

136    NGUYỄN ĐỨC THANH – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận

137    VŨ HỒNG THANH – Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

138    LÂM THỊ PHƯƠNG THANH – Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ

139    TRẦN SỸ THANH – Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

140    NGUYỄN THỊ THANH – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

141    PHẠM VIẾT THANH – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không VN

142    LÊ VĂN THÀNH – Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

143    NGUYỄN VĂN THÀNH – Thứ trưởng Bộ Công an

144    ĐINH LA THĂNG – Bộ trưởng Bộ GTVT

145    HUỲNH CHIẾN THẮNG – Thiếu tướng – Chính uỷ Quân khu 4

146    SƠN MINH THẮNG – Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

147    NGUYỄN XUÂN THẮNG – Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH VN

148    NGUYỄN VĂN THỂ – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng

149    NGUYỄN NGỌC THIỆN – Thứ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao – Du lịch

150    ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH – Phó chánh Văn phòng TƯ Đảng

151    LÊ THỊ THỦY – Phó tổng Thanh tra Chính phủ

152    VÕ VĂN THƯỞNG – Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM

153    NGUYỄN XUÂN TIẾN – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

154    BÙI VĂN TỈNH – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoà Bình

155    TRẦN QUỐC TỎ – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

156    PHẠM THỊ THANH TRÀ – Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái

157    PHAN ĐÌNH TRẠC – Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính TƯ

158    DƯƠNG VĂN TRANG – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai

159    LÊ MINH TRÍ – Phó trưởng Ban Nội chính TƯ

160    NGUYỄN PHÚ TRỌNG – Tổng bí thư

161    LÊ HOÀI TRUNG – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

162    TRẦN QUỐC TRUNG – Bí thư Thành uỷ Cần Thơ

163    ĐÀO VIỆT TRUNG – Chủ nhiệm VP CTN

164    MAI TRỰC – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

165    BẾ XUÂN TRƯỜNG – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

166    TRẦN CẨM TÚ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ

167    TRƯƠNG MINH TUẤN – Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông

168    NGUYỄN THANH TÙNG – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

169    TRẦN VĂN TÚY – Phó trưởng Ban Công tác đại biểu của QH

170    ĐỖ BÁ TỴ – Đại tướng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN

171    HUỲNH TẤN VIỆT – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên

172    VÕ TRỌNG VIỆT – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

173    NGUYỄN ĐẮC VINH – Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn

174    TRIỆU TÀI VINH – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang

175    NGUYỄN CHÍ VỊNH – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

176    LÊ HUY VỊNH – Trung tướng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân

177    NGUYỄN VĂN VỊNH – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

178    LÊ QUÝ VƯƠNG – Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

179    TRẦN QUỐC VƯỢNG – Chánh Văn phòng TƯ Đảng

180    VÕ THỊ ÁNH XUÂN – Bí thư Tỉnh ủy An Giang

II. Ủy viên Trung ương dự khuyết

1    NGUYỄN HỮU ĐÔNG – Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ

2    NGÔ ĐÔNG HẢI – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

3    NGUYỄN VĂN HIẾU – Bí thư Quận uỷ quận 2, TP.HCM

4    ĐOÀN MINH HUẤN – Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

5    Y THANH HÀ NIÊ KDĂM – Bí thư Thành uỷ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

6    ĐẶNG QUỐC KHÁNH – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

7    ĐÀO HỒNG LAN – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

8    LÂM VĂN MẪN – Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng

9    HỒ VĂN NIÊN – Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

10   NGUYỄN HẢI NINH – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

11   LÊ QUỐC PHONG – Bí thư TƯ Đoàn Thanh niên

12   CHÂU THỊ MỸ PHƯƠNG – Bí thư Thị uỷ Cai Lậy, Tiền Giang

13    BÙI NHẬT QUANG – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

14    THÁI THANH QUÝ – Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

15    BÙI CHÍ THÀNH – Bí thư Huyện uỷ Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

16    VŨ ĐẠI THẮNG – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

17    NGUYỄN VĂN THẮNG – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương VN

18   NGUYỄN KHẮC TOÀN – Bí thư Thành uỷ Cam Ranh, Khánh Hòa

19   LÊ QUANG TÙNG – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

20   BÙI THỊ QUỲNH VÂN – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Bí thư Huyện uỷ Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

VietNamNet

CLICK VÀO HÌNH DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM CHI TIẾT VỀ CÁC ỦY VIÊN TƯ KHÓA 12:

đại hội đảng 12, Danh sách ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 12

 

Để lại lời nhắn

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.