Thầy chùa hát “Mười năm tình cũ “!!!

  <div class=”fb-video” data-allowfullscreen=”1″ data-href=”/100004702606728/videos/vb.100004702606728/533562120143870/?type=3″><div class=”fb-xfbml-parse-ignore”><blockquote cite=”https://www.facebook.com/100004702606728/videos/533562120143870/”><a href=”https://www.facebook.com/100004702606728/videos/533562120143870/”></a><p&gt; Lần này Pháp Hội Lăng Nghiêm Thông Lai trình diễn Trong Đêm Tạ Từ, Mười Năm Tình Cũ … nhớ Như? Hay […]

Read Article →