CỔ THI với Mai Lộc và Bạn Hửu

              關 山 月               QUAN SAN NGUYỆT 李白                                   Lý Bạch. 明月出天山,       Minh nguyệt xuất Thiên San, 蒼茫雲海間。       Thương mang vân hải gian. 長風幾萬里,       Trường phong kỷ vạn lý, 吹度玉門關。       Xuy […]

Read Article →